CBN advies 148-5 - Actuarieel rendement op vastrentende effecten - Aanpassing van de adviezen 137/5 en 148/4


Artikel 27bis, § 3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, zoals gewijzigd door het koninklijk besluit van 30 december 1991, bepaalt dat wanneer het actuariële rendement van vastrentende effecten berekend bij de aankoop, met inachtneming van hun terugbetalingswaarde op vervaldag, verschilt van hun nominaal rendement, het verschil tussen de aanschaffingswaarde en de terugbetalingswaarde pro rata temporis over de resterende looptijd van de effecten in resultaat wordt genomen als bestanddeel van de renteopbrengst, en naar gelang van het geval toegevoegd aan of afgetrokken van de aanschaffingswaarde van de effecten.

Dit principe geldt zowel voor de inschrijver of de koper als voor de emittent. Ingevolge voornoemde wijziging doorgevoerd door het K.B. van 30 december 1991, zijn de adviezen 137/5 en 148/4 achterhaald.

De Commissie heeft het nuttig geacht deze nieuwe waarderingsregels toe te lichten door aanpassing van het voorbeeld dat zij verstrekte in advies 148/4 (Bulletin nr. 25, juni 1990).

HYPOTHESE

een kapitalisatiebon wordt uitgegeven en er wordt op ingeschreven voor 1 000 000, terugbetaalbaar na vijf jaar tegen 1 469 328. Het verschil tussen uitgifteprijs en terugbetalingsprijs stemt overeen met een actuarieel rendement van 8 %.

De roerende voorheffing bedraagt 10 %.

De gekapitaliseerde rente bedraagt pro rato :

na

  1 jaar : 80 000

  2 jaar : 166 400

  3 jaar : 259 712

  4 jaar : 360 489

  5 jaar : 469 328

Na drie jaar wordt de kapitalisatiebon overgedragen voor de prijs (kosten niet inbegrepen) van 1 205 000.

 • A) BOEKINGEN BIJ DE EMITTENT

  Bij uitgifte

  55 Kredietinstellingen

  1 000 000

    aan 17 Schulden op meer dan één jaar

  1 000 000

  Na 1 jaar

  65 Financiële kosten

  80 000

    aan 17 Schulden op meer dan één jaar

  80 000

  Na 2 jaar

  65 Financiële kosten

  86 400

    aan 17 Schulden op meer dan één jaar

  86 400

  Na 3 jaar

  65 Financiële kosten

  93 312

    aan 17 Schulden op meer dan één jaar

  93 312

  Na 4 jaar

  65 Financiële kosten

  100 777

    aan 17 Schulden op meer dan één jaar

  100 777

  17 Schulden op meer dan één jaar

  1 360 489

    aan 42 Schulden op meer dan één jaar die binnen
  het jaar vervallen

  1 360 489

  Na 5 jaar

  65 Financiële kosten

  108 839

    aan 42 Schulden op meer dan één jaar die binnen
  het jaar vervallen

  108 839

  Bij de terugbetaling

  42 Schulden op meer dan één jaar die binnen
  het jaar vervallen

  1 469 328

    aan 453 Ingehouden voorheffingen

  55 Kredietinstellingen

  46 933

  1 422 395

 • B) BOEKINGEN BIJ DE OORSPRONKELIJKE INSCHRIJVER

  Bij de inschrijving

  52 Vastrentende effecten

  1 000 000

    aan 55 Kredietinstellingen

  1 000 000

  Na 1 jaar

  52 Vastrentende effecten

  6700 Verschuldigde of gestorte belastingen
  en voorheffingen

  72 000

  8 000

    aan 751 Opbrengsten uit vlottende activa

  80 000

  Na 2 jaar

  52 Vastrentende effecten

  6700 Verschuldigde of gestorte belastingen
  en voorheffingen

  77 760

  8 640

    aan 751 Opbrengsten uit vlottende activa

  86 400

  Na 3 jaar

  52 Vastrentende effecten

  6700 Verschuldigde of gestorte belastingen
  en voorheffingen

  83 981

  9 331

    aan 751 Opbrengsten uit vlottende activa

  93 312

  Bij de overdracht

  55 Kredietinstellingen

  652 Minderwaarden op de realisatie
  van vlottende activa

  1 205 000

  28 741

    aan 52 Vastrentende effecten

  2 233 741

 • C) BOEKINGEN BIJ DE KOPER

  Bij de verwerving

  52 Vastrentende effecten

  1 205 000

    aan 55 Kredietinstellingen

  1 205 000

  Het rendement voor de koper wordt dan :

  1 205 000 x (1+ i)exp2 = 1 443 357 [= 1 469 328 - 25 971]

  i = (1 443 357/1 205 000)exp1/2 - 1 = 9,44435 %

  en het actuariële rendement

  van het vierde jaar : 113 804

  van het vijfde jaar : 124 553

  Na 4 jaar

  52 Vastrentende effecten

  6700 Verschuldigde of gestorte belastingen
  en voorheffingen

  103 726

  10 078

    aan 751 Opbrengsten uit vlottende activa

  113 804

  Na 5 jaar

  52 Vastrentende effecten

  6700 Verschuldigde of gestorte belastingen
  en voorheffingen

  113 669

  10 884

   

    aan 751 Opbrengsten uit vlottende activa

   

  124 553

  Bij de terugbetaling

  55 Kredietinstellingen

  1 422 395

    aan 52 Vastrentende effecten

  1 422 395

  Aan de Commissie werd een alternatieve methode voorgesteld voor de boeking bij de koper, wanneer die aankoop, zoals in bovenstaand voorbeeld, geschiedt tegen een prijs die verschilt van de theoretische waarde van het effect, berekend op basis van de interestvoet zoals die voortvloeit uit de uitgiftevoorwaarden. Deze alternatieve methode heeft betrekking op de boeking van het effect bij aankoop tegen theoretische waarde, waarbij het verschil op een overlopende rekening wordt geboekt, naargelang van het geval, aan actief- of aan passiefzijde, en later gespreid in resultaat genomen over de resterende looptijd.

  In bovenstaand voorbeeld, zou die boeking er dan als volgt uitzien (in de boeken van de koper) :

  Bij de aankoop

  52 Vastrentende effecten

  1 233 741

    aan 55 Kredietinstellingen

  493 Over te dragen opbrengsten

  1 205 000

  28 741

  Na 4 jaar

  52 Vastrentende effecten

  6700 Verschuldigde of gestorte belastingen
  en voorheffingen

  90 699

  10 078

    aan 751 Opbrengsten uit vlottende active

  100 777

  493 Over te dragen opbrengsten

  13 027

    aan 751 Opbrengsten uit vlottende active

  13 027

  Na 5 jaar

  52 Vastrentende effecten

  6700 Verschuldigde of gestorte belastingen
  en voorheffingen

  97 955

  10 884

   

    aan 751 Opbrengsten uit vlottende active

   

  108 839

  493 Over te dragen opbrengsten

  15 714

   
    aan 751 Opbrengsten uit vlottende active

  15 714

     

  __________

  124 553

  Bij de terugbetaling

  55 Kredietinstellingen

  1 422 395

    aan 52 Vastrentende effecten

  1 422 395

  In dit boekingsschema stemmen de boekingen bij de emittent overeen met die bij de koper. Er is een mechanische relatie tussen het bedrag van de roerende voorheffing en de rente op de hoofdsom, zonder rekening te houden met de in resultaatneming van het prijsverschil dat enkel betrekking heeft op de relaties tussen de verkoper en de koper.

  Deze alternatieve boekingswijze heeft op resultaatniveau hetzelfde effect als de eerste methode: het verschil zit hierin, dat de effecten niet in de boekhouding worden opgenomen tegen aanschaffingswaarde, aangepast op basis van de gelopen interesten. Die waarde wordt uitgesplitst over twee balansposten.

  Hoewel die methode minder nauw aansluit bij het voorschrift van artikel 27bis, § 3 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976, is de Commissie van oordeel dat zij ten gronde geen bezwaren oproept. Weliswaar moet, voor de toepassing van waardeverminderingen om rekening te houden met de marktwaarde, uiteraard het (algebraïsche) totaal van beide balansposten tegenover de marktwaarde worden geplaatst.

Bron : Bulletin CBN, nr. 31, december 1993, p. 26-30