CBN advies 128-6 - Boeking van de belastingen op het resultaat


Hieronder volgt een overzicht van de meest courante boekingen van de Belgische belastingen op het resultaat van het boekjaar en op het resultaat van vorige boekjaren. De hieronder opgenomen gevallen zijn niet de enig mogelijke; specifieke gevallen kunnen immers andere of meer uitgewerkte boekingen vergen.

 • I. Belastingen op het resultaat van het boekjaar

  A. Onroerende voorheffing

  • 1. Gegeven.

   De onderneming ontvangt een aan slagbiljet met betrekking tot een onroerende voorheffing (O.V.) van 30 000 F (kadastraal inkomen 100 000 F - tarief O.V. 30 pct.). Ze voorziet dat het gedeelte van de O.V. dat niet meer bedraagt dan 12,5 pct. van het kadastraal inkomen effectief met de inkomstenbelasting zal kunnen worden verrekend.

   Boeking.

   640 Bedrijfsbelastingen

   6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen

   17500

   12500

    

   aan 452 Te betalen belastingen en taksen

   30 000

  • 2. Gegeven. :

   Zoals in 1 behoudens dat de onderneming voorziet dat de O.V. niet effectief met de inkomstenbelasting zal kunnen worden verrekend (bv. wegens verliessituatie of wegens toepasselijke fiscale vrijstellingen).

   Boeking.

   640 Bedrijfsbelastingen

   30000

    

   aan 452 Te betalen belastingen en taksen

   30 000

  • 3. Gegeven.

   Zoals in 1 behoudens dat de onderneming het aan slagbiljet op het einde van het boekjaar nog niet heeft ontvangen.

   Boeking.

   640 Bedrijfsbelastingen

   6702 Geraamde belastingen

   17500

   12500

    

   aan 450 Geraamd bedrag der belastingschulden

   30 000

  B. Roerende voorheffing

  • 1. Inning van het inkomen

   Gegeven. :

   De onderneming int een brutocoupon van 100 000 F waarop 25 pct. roerende voorheffing (R.V.) wordt ingehouden.

   Boeking.

   550 Kredietinstellingen (1)

   6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen

   75000

   25000

    

   aan 750/751 Financiële opbrengsten

   100 000

   (1) Eventueel eerst langs rekening «414 Te innen opbrengsten» of rekening «54 Te incasseren vervallen waarden».

  • 2. Boeking van opgelopen interest

   Gegeven. :

   Gegeven De onderneming boekt het gelopen interestgedeelte (10 000 F bruto) van een coupon die in het volgende boekjaar vervalt.

   Boeking.

   491 Verkregen opbrengsten

   6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen

   7500

   2500

    

   aan 750/751 Financiële opbrengsten

   10 000

  C. Voorafbetalingen

   Gegeven. :

   De onderneming verricht een voorafbetaling van 200 000 F.

   Boeking.

   6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen.

   200 000

    

   aan 550 Kredietinstellingen

   200 000

  D. Afsluiting van het boekjaar

  • 1. Te weinig voorheffingen en voorafbetalingen

   Gegeven. :

   De onderneming berekent dat de verschuldigde inkomstenbelastingen 50 000 F meer zullen bedragen dan de verrekenbare voorheffingen en voorafbetalingen.

   Boeking.

   6702 Geraamde belastingen

   50000

    

   aan 450 Geraamd bedrag van de belastingschulden

   50000

  • 2. Te veel voorheffingen en voorafbetalingen

   • a) Gegeven.

    De onderneming berekent dat de verschuldigde inkomstenbelastingen 40 000 F minder zullen bedragen dan de verrekenbare voorheffingen en voorafbetalingen.

    Boeking.

    412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen

    40000

     

    aan 6701 Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen en voorheffingen

    40000

   • b) Gegeven.

    Zoals in a) maar de vennootschap verzoekt de belastingadministratie de door haar verrichte voorafbetalingen ten bedrage van 40 000 F naar het volgend boekjaar over te dragen.

    Boeking.

    412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen

    40000

     

    aan 6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen..

    40000

    Not. Tijdens het volgende boekjaar boekt de onderneming in het beschouwde geval :

    6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen

    40000

     

    aan 412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen

    40000

   • c) Gegeven.

    De onderneming heeft de ingekohierde O.V. ten belope van 12,5 % van het kadastraal inkomen op de rekening 6700 geboekt maar stelt vast dat een gedeelte ervan - 5 000 F - niet effectief met de verschuldigde inkomstenbelastingen verrekenbaar is.

    Boeking.

    640 Bedrijfsbelastingen

    5000

     

    aan 6700 Verschuldigde of gestorte belastingen en voorheffingen

    5000

  • 3. Fictieve voorheffingen

   Not. In principe hoeven de verschillende bestanddelen die met de inkomstenbelastingen verrekenbaar zijn maar niet effectief door de onderneming worden gedragen (fictieve onroerende voorheffing, fictieve roerende voorheffing, belastingkrediet, forfaitair gedeelte van buitenlandse belasting) niet als dusdanig in de boekhouding te worden verwerkt, zowel wanneer het gaat om «terugbetaalbare» als om «niet terugbetaalbare» bestanddelen. Die bestanddelen kunnen wel onrechtstreeks het bedrag beïnvloeden van de «Geactiveerde overschotten van betaalde belastingen» of van de «Geraamde belastingen» (zie in die zin eveneens het advies nr. 141, Bulletin nr. 13, blz. 21 en 22).

   Op dit principe bestaat een uitzondering met name wat de fictieve roerende voorheffing betreft die, indien ze de verschuldigde imkomstenbelastingen overtreft, aan de onderneming wordt «terugbetaald» (zie het laatste lid van het voormelde advies).

   Gegeven. :

   Een vennootschap int een dividend van 100 000 F uit buitenlandse aandelen dat als «definitief belast inkomen» aftrekbaar is van haar winst en bovendien aanleiding geeft tot verrekening van een «terugbetaalbare» fictieve roerende voorheffing van 5 000 F. Aangezien de vennootschap dit dividend van haar definitief belaste inkomsten aftrekt, is zij geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

   Boeking.

   412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen

   5000

     aan 7710 Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen

   5000

 • II. Belastingen op het resultaat van vorige boekjaren

  A. Belastingsupplementen

  • 1. Geraamde belastingen waren te laag

   Gegeven. :

   Gegeven Tijdens het vorige boekjaar heeft de onderneming 50 000 F geboekt als «Geraamde belastingen» (zie I.D.1.). De ingekohierde belasting bedraagt echter 55 000 F.

   Boeking.

   450 Geraamd bedrag van de belastingschulden

   6710 Verschuldigde of gestorte belasting-supplement

   50000

   5000

    

   aan 452 Te betalen belastingen en taksen

   55000

  • 2. Terug te vorderen belastingen waren te hoog

   Gegeven. :

   Tijdens het vorige boekjaar heeft de onderneming 40 000 F voorafbetalingen geactiveerd (zie I.D.2.a). De teruggave bedraagt echter slechts 33 000 F.

   Boeking.

   • a) Bij ontvangst kohieruittreksel

    6710 Verschuldigde of gestorte belasting-supplement

    7000

      aan 412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen

    7000

   • b) Bij terugbetaling

    550 Kredietinstellingen

    33000

      aan 412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen.

    33000

  B. Regulariseringen

  • 1. Geraamde belastingen waren te hoog

   Gegeven. :

   Zoals in II.A.1. behoudens dat het belastingsupplement slechts 40 000 F bedraagt.

   Boeking.

   450 Geraamd bedrag van de belastingschulden

   50000

     aan 7711 Regularisering van geraamde belastingen

   452.Te betalen belastingen en taksen

   10000

   40000

  • 2. Terug te vorderen belastingen waren te laag

   Gegeven. :

   Zoals in II.A.2. behoudens dat de teruggave 44 000 F bedraagt.

   Boeking.

   a) Bij ontvangst van het aanslagbiljet

   412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen

   4000

     aan 7710 Regularisering van verschuldigde of betaalde belastingen

   4000

   b) Bij het indienen van het bezwaarschrift

   550 Kredietinstellingen.

   44000

     aan 412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen

   44000

  C. Betwiste aan slagen

  • 1. Vestiging van de aanslag

   Gegeven. :

   Gegeven De onderneming ontvangt een aanslagbiljet met een belastingsupplement van 130 000 F. Ze betwist de aanslag ten belope van 95 000 F.

   Boeking.

   a) Bij ontvangst van het aanslagbiljet

   6710 Verschuldigde of gestorte belasting-supplement

   130000

     aan 452 Te betalen belastingen en taksen

   130000

   b) Bij het indienen van het bezwaarschrift

   412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen (1)

   of

   4529 Betwiste belastingen (1)

   95000

     aan 6710 Verschuldigde of gestorte belastingsupplementen

   95000

   (1) : De betwiste belastingen zullen het voorwerp uitmaken van een aanvullend advies dat in een eerstvolgend bulletin bekendgemaakt wordt.

  • 2. Beslissing over de aan slag

   Gegeven. :

   De aanslag vordt verminderd ten belope van 49 000 F en de onderneming legt zich bij die beslissing neer.

   Boeking.

   6710 Verschuldigde of gestorte belasting-supplement

   452 Te betalen belastingen en taksen

   .46000

   49000

     aan 412 Terug te vorderen voorheffingen en belastingen

   of

   4529 Betwiste belastingen

   95000

  D. Voorziening voor belastingen

  • 1. aan leggen van de voorziening

   Gegeven. :

   Ingevolge een betwisting wordt rekening gehouden met een mogelijk belastingsupplement over een vorig boekjaar van 80 000 F.

   Boeking.

   6712 Gevormde fiscale voorziening (1)

   80000

     aan 161 Voorziening voor belastingen

   80000

   (1) Indien een voorziening zou worden aangelegd voor belastingen op de winst van het boekjaar zou te dien einde een rekening 6703 «Gevormde fiscale voorziening» aan het algemeen rekeningenstelsel kunnen worden toegevoegd.

  • 2. aan wending van de voorziening

   a) Gegeven.

   Uiteindelijk is een belastingsupplement van 83 000 F verschuldigd.

   Boeking.

   161 Voorziening voor belastingen

   6710 Verschuldigde of gestorte belasting-supplement

   80000

   3000

     aan 452 Te betalen belastingen en taksen

   83000

   b) Gegeven.

   Uiteindelijk is een belastingsupplement van 78 000 F verschuldigd.

   Boeking.

   161 Voorziening voor belastingen

   80000

     aan 452 Te betalen belastingen en taksen

   7712 Terugneming van fiscale voorzieningen

   78000

   2000

Bron : Bulletin CBN, nr. 14, juni 1984, p. 15-21