CBN advies 126-4 - Vervaardigingsprijs : correctie van de Nederlandse tekst van artikel 22 van het Koninklijk Besluit van 8 oktober 1976


Luidens artikel 22 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1976 omvat de vervaardigingsprijs «naast de aanschaffingskosten der grondstoffen, verbruiksgoederen en hulpstoffen, de produktiekosten die rechtstreeks aan het individuele produkt of aan de produktengroep toerekenbaar zijn evenals het evenredig deel van de produktiekosten die slechts onrechtstreeks aan het individuele produkt of aan de produktengroep toerekenbaar zijn, voor zover deze kosten op de normale produktieperiode betrekking hebben. Het staat de ondernemingen echter vrij deze onrechtstreekse produktiekosten niet geheel of gedeeltelijk in de vervaardigingsprijs van het gereed produkt op te nemen; ...»

Een interpretatievraag werd aan de Commissie voorgelegd in verband met de in de Nederlandse tekst gebruikte term «gereed produkt», terwijl in de Franse versie over de term «fabrications» gesproken wordt. Hier stelt zich derhalve de vraag of de mogelijkheid geboden door deze bepaling, de onrechtstreekse produktiekosten niet geheel of gedeeltelijk in de vervaardigingsprijs te begrijpen, beperkt is tot het gereed produkt of ze ook toepasselijk is op geproduceerde vaste activa, op goederen in bewerking en op bestellingen in uitvoering ?

De Commissie is van oordeel dat de bepaling van de vervaardigingsprijs, zoals blijkt uit artikel 22, betrekking heeft op alle goederen, ongeacht hun aard en afwerkingsstadium, die door de onderneming zijn geproduceerd. Een andere interpretatie zou afbreuk doen aan de bedrijfseconomische consistentie in het produktieverloop tussen goederen in bewerking en afgewerkte produkten.

De oorsprong van deze discrepantie tussen de Nederlandse en de Franse versie is te vinden in de vervanging, bij de herziening van de Nederlandse tekst van het besluit, van het oorspronkelijke woord «fabrikaten» door de term «gereed produkt», zonder dat de engere inhoud van dit laatste werd opgemerkt en dat een beperkende inhoud ervan nagestreefd werd.

Bron : Bulletin CBN, nr. 18, januari 1986, p. 17